Yểm trợ Andrew Scheer và Đảng Bảo Thủ Canada

Andrew Scheer và Đảng Bảo Thủ Canada đang tranh đấu từng bước chống lại mức chi tiêu và sự tăng thuế vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Justin Trudeau.

Chúng tôi tin tưởng vào việc giảm thuế để các gia đình có thêm tiền chi tiêu mỗi cuối tháng.

Chúng tôi có tầm nhìn tích cực của Đảng Bảo Thủ cho người Canada đã quá thất vọng vì Justin Trudeau.

</div?